BUDOVÁNÍ INOVATIVNÍ ŠKOLY

Základní škola Malina

Naše identita

PŘÍRODA

Děti se učí přirozeně a v pohybu skrz vlastní činnosti. Prakticky si prožijí a zvědomí zdravý životní styl - voda, vzduch, sluneční svit, vyvážená strava, pohyb, odpočinek, důvěra. Příroda sama se stává pro děti učebnou a zároveň učebnicí v původních mezipředmětových vazbách. Reálné prostředí je nevyčerpatelným zdrojem smyslových zážitků a podnětů k hloubání.

SPOLEČNÁ PRÁCE

Děti získávají potřebnou zručnost a praktické dovednosti skrze fyzickou práci na pozemku a při budování a údržbě společného místa. Osvojují si pracovní návyky a zásady bezpečnosti. Práce ve věkově smíšené skupině s pocitem sounáležitosti je vnímána jako příjemná - to vyžaduje také osobní příklad a sezónní zapojení rodin. Děti se učí realizací svých projektů (od jednoduchých po ekonomické).

NABÍDKA ODBORNOSTÍ

Oslovujeme ty, kteří mají rádi svou profesi a chtějí své dovednost předávat dál. Podněcujeme tak přirozenou motivaci a vnitřní zájem. Děti mohou objevit své povolání, silné stránky, osobnostní rysy. Upřednostníme kvalitu před kvantitou, osvojení kompetencí před znalostí učiva, vlastní zájem před dodržením plánu.

CHARAKTER

Ke spolupráci zveme muže i ženy, kteří svou osobností, životem a hodnotami dokážou inspirovat. Vytváříme podpůrnou skupinu aktivních rodičů a širší rodiny, která je přirozenou součástí vzdělávacího procesu. Usilujeme o celistvost, o rozvoj všech složek osobnosti. Rozvíjíme kritické myšlení a schopnost rozlišovat dobré od zlého. Posilujeme odolnost, vůli jednat a seberegulaci.

SVOBODA V ŘÁDU

Povinný je ranní kruh a kruh na konci dne. Děti si zde osvojují - plánovat a hodnotit svou práci - komunikovat, sdílet a obhájit své potřeby, naslouchat druhým, budovat svou empatii, úsudek - spoluvytvářet pravidla skupiny, strategie k řešení problém, diskutovat své návrhy k fungování skupiny - nést zodpovědnost. Děti vedeme k vědomé péči o své potřeby a respektu vůči potřebám druhých. Vybízíme k zdolávání výzev.

VĚDOMÉ TECHNOLOGIE

Již zmíněným cílíme na prevenci nadužívání technologií. Poskytujeme odborné informace a konzultace rodinám. Realizujeme preventivní programy - spolupracujeme s organizací KAM. Skupina dětí se stává podpůrnou. Do výuky zařazujeme smysluplnou práci s technologiemi - od řemesla přes mechanizaci, k automatizaci a řízení.