všeobecné smluvní podmínky

příměstských táborů v Malině

Všeobecné smluvní podmínky

pro příměstské tábory pořádané organizací Základní škola a Lesní mateřská škola Malina z.s.


Smluvní strany

Pořadatel tábora:

Základní škola a Lesní mateřská škola Malina z.s., se sídlem Komorní Lhotka č.p.1, 739 53 Komorní Lhotka, IČO: 09153624

dále jen ,,Provozovatel"

a

Zákonný zástupce Dítěte specifikovaný v elektronické přihlášce

dále jen ,,Objednatel"

dítěte, dále jen ,,Dítě"

1. SMLUVNÍ VZTAH

je právním vztahem mezi Provozovatelem a Objednatelem sjednaný níže uvedeným způsobem, jehož předmětem je

vymezení práv a povinností smluvních stran ve vztahu k uspořádání a účasti na příměstském táboře pro Dítě Objednatele, dále též jako "smlouva" nebo "smluvní vztah".

2. PŘIHLÁŠENÍ A DOKUMENTY

a) Na tábor může být přihlášeno Dítě ve věku 3-10 let, pokud není jiná domluva Objednatele s Provozovatelem.

b) Přihlášení Dítěte na tábor probíhá pouze elektronicky, a to formou on-line přihlašovacího formuláře na internetových stránkách Provozovatele www.kpmalina.cz/primestske-tabory. Řádně vyplněná a odeslaná přihláška je pro Objednatele závazná

c) Přihlášení Dítěte na tábor vzniká po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných údajů přihlášky a jejím odeslání Objednatelem a doručením přihlášky Provozovateli. Tímto také vzniká předběžná rezervace Dítěte k účasti na táboře. Tato předběžná rezervace má platnost 10 dní. Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky pomocí on-line přihlašovacího formuláře současně Objednatel souhlasí s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami pro příměstské tábory.

d) V den nástupu na příměstský tábor Objednatel předá pracovníkovi organizace řádně vyplněný dokument "Nástupní list", kde Objednatel mmj. vlepí kopii zdravotního průkazu Dítěte. Tento dokument k vyplnění bude Objednateli zaslán do emailové schránky s dostatečným předstihem kompetentním pracovníkem organizace. Jedná se o jediný dokument, který Objednatel doručí Provozovateli ve fyzické podobě.

3. PLATBA

a) Smluvní vztah vzniká v momentě uhrazení plné ceny tábora na účet Provozovatele se správnou identifikací platby (do poznámky uveďte: příměstský tábor, jméno a příjmení dítěte). Po připsání platby na účet Provozovatele zašle Provozovatel Objednateli potvrzení o vzniku smluvního vztahu.

b) Celková cena tábora ve výši 2.800,- Kč je splatná do 10 dnů (platnost rezervace) od odeslání elektronické přihlášky Objednatelem Provozovateli.

c) V případě přihlášení Dítěte na tábor 14 dní a méně před zahájením daného turnusu, je celková cena tábora splatná nejpozději 3 dny před nástupem Dítěte na daný turnus.

d) V případě, že není dohodnuto jinak a Objednatel neprovede včas úhradu plné ceny tábora na účet Provozovatele, je Provozovatel oprávněn proces objednání stornovat a nabídnout účast na táboře dalšímu zájemci.

e) Platba nebo její část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet Provozovatele, nikoliv odesláním z účtu Objednatele nebo složením na bankovní přepážce.

4. ROZSAH A CENA SLUŽEB

a) Cena za tábor je uvedena na webových stránkách provozovatele www.kpmalina.cz/primestske-tabory a má smluvní charakter.

b) Cena tábora zahrnuje, pokud není ve zveřejněných informacích uvedeno jinak:

- oběd a pitný režim,

- výchovný dozor Dětí účastnících se tábora,

- kompletní program tábora,

- úrazové pojištění Dětí účastnících se tábora.

f) Délka tábora je určena termíny uvedenými na webových stránkách Provozovatele www.kpmalina.cz/primestske-tabory

g) Objednatel předá každé ráno Dítě personálu do 7:30 a vyzvedne Dítě mezi 15:15-15:30.

h) Z účasti na táboře nevyplývá pro Objednatele právo na žádné jiné plnění a služby, než ty, které tvoří součást tábora a jsou výslovně stanovené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

5. ZRUŠENÍ SMLOUVY ze strany Objednatele - STORNO podmínky

a) Objednatel může vypovědět smluvní vztah s Provozovatelem před zahájením tábora i v průběhu účasti Dítěte na táboře pouze elektronicky na e-mailovou adresu Provozovatele skolka@kpmalina.cz. Vždy je vhodné o zrušení smluvního vztahu ze strany Objednatele informovat Provozovatele předem také telefonicky. Datem zrušení účasti Dítěte na táboře se rozumí první pracovní den po doručení výpovědi Provozovateli Objednatelem.

b) Za zrušení účasti Dítěte na táboře Objednatelem je považováno i zrušení souhlasu Objednatele se zpracováním osobních údajů před zahájením tábora a také odvolání souhlasu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo jejich části.

c) Pokud Objednatel zruší smlouvu nebo pokud Dítě nenastoupí na tábor v daném turnusu, má Provozovatel právo na storno poplatky z ceny tábora, a to v následující výši:

- v případě zrušení 14 dnů včetně a více před nástupem na tábor činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora;

- v případě zrušení 14 a méně dnů před nástupem na tábor činí storno poplatky 100 % z celkové ceny tábora;

- v případě nenastoupení dítěte na tábor z důvodu nemoci činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora nehledě na datum zrušení. Tuto skutečnost Objednatel doloží lékařským potvrzením a oznámí co nejdříve emailem na skolka@kpmalina.cz nebo 605 294 416.

- v případě zajištění vhodného náhradníka Objednatelem činí storno poplatek 0 % z celkové ceny tábora. O této změně musí Objednatel informovat Provozovatele nejméně 4 dny před zahájením daného turnusu. Náhradník musí taktéž splňovat předpoklady pro účast na táboře.

- v případě, že následují další turnusy a pakliže je volná kapacita na jiných turnusech, může Dítě nastoupit na jiný turnus; storno poplatek pak činí 0 % z celkové ceny tábora.

d) Pokud Objednatel zruší smlouvu v průběhu účasti Dítěte na táboře či je ukončena účast Dítěte na táboře z důvodu nemoci/úrazu, má Provozovatel právo na storno poplatky z ceny tábora, a to v následující výši:

- v případě zrušení v průběhu tábora či ukončení účasti z důvodu nemoci/úrazu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny tábora;

- v případě zajištění vhodného náhradníka Objednatelem po zbytek turnusu činí storno poplatek 0 % z celkové ceny tábora. Náhradník musí splňovat předpoklady pro účast na táboře.

- v případě, že se nejedná o poslední turnus a pakliže je volná kapacita, může Dítě absolvovat zbylé dny na jiném turnusu; storno poplatek pak činí 0 % z celkové ceny tábora.

e) V případě pozdějšího nástupu Dítěte na tábor nemůže Objednatel uplatňovat nárok na vrácení zaplacené ceny za neuskutečněnou část účasti Dítěte na táboře, není-li předem dohodnuto jinak.

6. ZRUŠENÍ SMLOUVY ze strany Provozovatele

a) Provozovatel může ukončit smluvní vztah s Objednatelem před zahájením tábora nebo v jeho průběhu v následujících případech:

- v případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů Objednatelem (v přihlášce, apod.).

- v případě, že Objednatel nedodá Provozovateli nejpozději v den nástupu Dítěte na tábor potřebnou dokumentaci ve fyzické podobě.

- pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením ceny tábora.

- pokud Dítě nesplňuje zdravotní, psychické či fyzické požadavky pro účast na táboře. Tábor je určen pro účast zdravých Dětí nebo Dětí bez větších zdravotních potíží, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problému přizpůsobit táborovému režimu. Obzvláště, zhorší-li se zdravotní stav Dítěte tak, že léčení v zázemí tábora nebude možné nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních dětí, účastnících se tábora (zejména infekční onemocnění, podezření na nemoc apod.). V tomto případě je Objednatel povinen zajistit odvoz Dítěte z tábora dle pokynů kompetentního pracovníka. V tomto případě budou uplatněny storno podmínky definovány výše, viz. článek 5, písmeno d;

- v případě nevhodného chování Dítěte na táboře, např. porušováním táborových pravidel či pokynů výchovných pracovníků, apod. Obzvláště, pokud Dítě závažným způsobem narušuje průběh tábora. Pokud Dítě svévolně opustí areál tábora, či svým agresivním chováním bude nebezpečné sobě i ostatním dětem účastnícím se tábora. V tomto případě je Objednatel povinen zajistit odvoz Dítěte z tábora dle pokynů kompetentního pracovníka.

7. REKLAMACE SLUŽEB

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb tábora neodpovídá smluvnímu vztahu nebo těmto Všeobecným smluvním podmínkám vzniká Objednateli právo reklamace.

b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit písemně a bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu tábora. Má-li reklamace splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co Objednatel zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok Objednatele na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny.

c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany Objednatele. Pokud Provozovatel nezjedná v případě oprávněné reklamace a v přiměřené době účinnou nápravu, Objednatel může požadovat vrácení poměrné části z ceny tábora od okamžiku doručení reklamace Provozovateli.

d) Pokud neexistují objektivní důvody, např. nevyhovující strava, program apod., nelze uplatnit reklamaci, či požadovat nápravu subjektivních pocitů Dítěte (pohádalo se s kamarádem, nevyhrálo soutěž, stesk apod.).

8. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

a) Provozovatel zprostředkuje úrazové pojištění Dítěte po dobu konání akce.

b) Uzávěrka pojištění je stanovena vždy 5 dní před začátkem akce. V případě, že dojde k pozdějšímu přihlášení Dítěte na tábor, nelze jej pak pojistit a pojištění je Objednatel povinen zajistit sám.

9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

a) Objednatel prohlašuje, že odesláním elektronické přihlášky, pomocí on-line přihlašovacího formuláře a taktéž zaplacením plné ceny tábora stvrzuje, že Dítě, které se bude účastnit tábora pořádaného Provozovatelem, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a schopno se účastnit tábora a doposud u něj proběhla všechna očkování, v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se Objednatel zavazuje uhradit Provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto požadavku Provozovateli vznikly.

b) Objednatel bere na vědomí, že tábor pořádaný Provozovatelem je určen pro účast zdravých Dětí nebo Dětí bez větších zdravotních potíží, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problému přizpůsobit táborovému režimu. Objednateli tedy není známa žádná skutečnost, která by bránila účasti Dítěte na tábořeči pobytu v dětském kolektivu. Provozovatel učiní maximum proto, aby se i Dítě s určitým omezením mohlo tábora účastnit, avšak pokud účasti na táboře zabrání zdravotní stav Dítěte, má Provozovatel možnost účast Dítěte na táboře odmítnout.

c) Objednatel je povinen Provozovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení Dítěte a také sdělit informace o užívaných lécích, či zdravotních pomůckách a Dítě těmito léky a pomůckami vybavit. V případě, že zdravotní stav Dítěte není Provozovateli správně a kompletně doložen, nese veškerá rizika spojená se zdravotním stavem Dítěte výhradně sám Objednatel. Zhorší-li se zdravotní stav Dítěte v průběhu tábora tak, že léčení v zázemí tábora nebude možné, uděluje Objednatel Poskytovateli uzavřením smluvního vztahu souhlas s transportem a ošetřením Dítěte též mimo zázemí tábora u příslušného poskytovatele zdravotních služeb. 

d) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci účasti Dítěte na táboře patří zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, pomůcky na rozdělávání ohně apod. Objednatel dává Provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého Dítěte v případě podezření ze závažného porušení táborových pravidel. Zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci či držení zakázaného vybavení.

e) Objednatel nese odpovědnost za škody, které Dítě v době účasti na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení zařízení, věcech personálu tábora nebo ostatních účastníků tábora. Objednatel se zavazuje takto vzniklou škodu uhradit, a to nejpozději při ukončení účasti Dítěte na táboře.

f) K dočasnému přerušení či ukončení účasti Dítěte na táboře může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Výjimečně může být Dítě předáno osobě disponující plnou mocí k tomuto úkonu udělenou zákonným zástupcem.

g) Odesláním elektronické přihlášky pomocí on-line přihlašovacího formuláře dává současně Objednatel souhlas Provozovateli se získáním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, týkajících se Objednatele i Dítěte v souvislosti s jeho účastí na táborech, pořádaných Provozovatelem. Zároveň tímto Objednatel dává souhlas Provozovateli s pořizováním a uveřejňováním fotografií, videozáznamů a audiozáznamů svého Dítěte pro účely prezentace, či propagace na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních tiskovinách Provozovatele apod., a to výhradně pro propagační účely Provozovatele, a to bez předešlého upozornění. Zároveň tímto poskytuje souhlas se zasíláním informativních emailů týkajících se pořádání dětských táborů a dalších akcí, pořádaných Provozovatelem.

h) Děti jsou na dobu trvání příměstského tábora úrazově pojištěny a pro tyto účely jsou sbírány a předávány pojišťovně jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště).

i) Objednatel bere na vědomí, že byl seznámen s doporučením nevybavovat Dítě k pobytu cennostmi, mobilním telefonem a další elektronikou či drahými předměty. Provozovatel ani personál nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení takovýchto předmětů a zařízení. Taktéž Provozovatel nedoporučuje nosit Dětem na táboře šperky a ozdoby (řetízky, náramky, prstýnky, apod.), které by ohrožovaly jejich zdraví a zdraví ostatních dětí účastnících se tábora.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

a) Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky pomocí on-line přihlašovacího formuláře bere Objednatel současně na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, včetně Poučení o ochraně osobních údajů - GDPR a těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

b) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (Dítěte).

c) Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024.


Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a jak je uchováváme?

Pokud jste přihlásili (registrovali) vaše dítě na některý z táborů pořádaných naší organizací, pak jste nám poskytli osobní údaje vašeho dítěte, případně vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také zaměstnanci naší společnosti, kteří vás tak mohou informovat o potřebných záležitostech.

Níže zmiňujeme, jak s vašimi údaji nakládáme:

Pokud po vás žádáme vaše osobní, kontaktní či jiné údaje, je to za těchto okolností a z následujících důvodů:

- v případě, že se vaše dítě účastní nějakého z našich táborů, potřebujeme kontakt na vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit. U jednotlivých turnusů evidujeme, kdo se jich účastní, kdy současně seznam dětí účastnících se tábora, na kterém evidujeme i provedené platby, slouží jako podklad ke zpracování v rámci našeho účetnictví;

- na našich webových stránkách www.kpmalina.cz, na sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.), propagačních tiskovinách apod. jsou zveřejňovány vybrané fotografie a videa z táborů a akcí pro veřejnost a to za účelem propagace a ve vybraných případech také plnění našich povinností v rámci naplňování cílů vybraných projektů, z nichž získáváme finance na aktivity, které vám přinášíme. No a samozřejmě vám také fotografie a videa přinášíme proto, že se o ně s vámi chceme podělit. I ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií a videí na uvedených webových stránkách, sociálních sítích a propagačních tiskovinách nám odesláním elektronické přihlášky dáváte svůj souhlas;

- údaje o vás a vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu nebo dítě onemocní v průběhu konání tábora. Údaje potřebujeme pro následnou komunikaci s pojišťovnou a evidenci v knize úrazů, pokud k tomuto úrazu nebo nemoci dojde v místě a čase konání tábora.

- informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů;

Rádi bychom zdůraznili, že o vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí se staráme s náležitou péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám a že vaše data, která jsou díky moderních technologiím dle možností zabezpečena, uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou platnou legislativou.